Bài Viết Tiếng Việt, Canada, FOOD ~ Travel

{Montreal} Smoked Meat ở Snowdon Deli

English post/Bài viết tiếng Anh Chậc, bài này đáng lẽ phải hoàn thành từ tháng 3 nhưng vì lý do sức khỏe mà mình đã hoãn nó tới tận bây giờ. Tự an ủi là ít ra đã hoàn thành trước "ngày đặc biệt" Snowdon Deli là nhà hàng đầu tiên mình đến trong chuyến… Continue reading {Montreal} Smoked Meat ở Snowdon Deli

Canada, FOOD ~ Travel

{Montreal} Smoked Meat at Snowdon Deli

Vietnamese post/Bài viết tiếng Việt Well, this post should be finished in March but because of my health, I cannot. Luckily, I can finish it before "the day" Snowdon Deli was the first restaurant I visited in the trip. Actually, I was afraid that I would be lost so nearby places were priority choice in… Continue reading {Montreal} Smoked Meat at Snowdon Deli